Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Şirketimiz; gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. Bu kapsamda; 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Topkapı İplik A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve anılan kanunda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer mevzuat kapsamında sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen veya yararınıza olacağını düşündüğümüz ürün / hizmetlerimizi sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar: Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, finansal kuruluşlar, kamu tüzel kişileri, ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız – işbirliği yaptığımız kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Şirket Merkezimiz, Şubeler, internet sitemiz gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız: Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.